68 visiteur(s) et 1 membre(s) en ligne.
  Créer un compte Utilisateur

  Utilisateurs

Bonjour, Anonyme
Pseudo :
Mot de Passe:
PerduInscription

Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 0
Total : 2177

Actuellement :
Visiteur(s) : 68
Membre(s) : 1
Total :69

Administration


  Derniers Visiteurs

Dom : 01 min.18
murat_erpuyan : 9 jours
laroserouge : 9 jours
lalem : 9 jours


  Nétiquette du forum

Les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont postés dans le forum. Tout propos diffamatoires et injurieux ne sera toléré dans ces forums.


Forums d'A TA TURQUIE :: Voir le sujet - Turkiye'de kadin olmak
Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum Forums d'A TA TURQUIE
Pour un échange interculturel
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs    

Turkiye'de kadin olmak
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Forum en langue turque
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 23 Mar 2019 1:38    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

Çocuk tacizcisi imam serbest kaldý, Saadet Öðretmen isyan etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde dört yýl önce, 12 yaþýndayken yaz tatilinde gittiði kuran kursundaki cami imamý tarafýndan cinsel istismara uðradýðý iddia edilen E.S.’nin Tarsus 2. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmasýnda, savcýnýn talebine raðmen, önceki duruþmada olduðu gibi sanýk imam tutuklanmadý. Çocuk Ýstismarýyla Mücadele Derneði Baþkaný Saadet Özkan, sanýk imamýn serbest býrakýlmasýna sosyal medya aðlayarak isyan etti.devami :
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1308599/Cocuk_tacizcisi_imam_serbest_kaldi__Saadet_Ogretmen_isyan_etti.html
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 29 Mar 2019 0:39    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 29 Mar 2019 0:44    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

Mine Söðüt

‘Rabia Naz’ýn saçýnýn tokasý dahi kayýp’


27 Mart 2019 Çarþamba - Cumhuriyet

Önce Çorlu tren kazasýnda ölen Oðuz Arda Sel’in annesi...
Sonra þüpheli ölümü intihar olarak kayda geçirilmeye çalýþýlan Þule Çet’in babasý ve aðabeyi...
Ve þimdi de kendisini çatýdan atarak intihar ettiði söylenen Rabia Naz Vatan’ýn babasý.
Hukuka, devlete güvenmeyen, yaþadýklarý acýlarýn ardýndan adalet peþinde kendi tükenen bu insanlar, gözündeki baðý çoktan açmýþ, dilediðine saðýr olmayý seçmiþ yeni ve soysuz bir adaletin isyanýndalar.
Þaban Vatan’ýn sosyal medyada dolaþan görüntülerini izleyin.
Evinin çatýsýnda, kýzýnýn kilosunu söylüyor, yaþýný söylüyor, metrelerden bahsediyor.
O yaþta, o kiloda bir kýz çocuðu ne kadar hýzlý koþarsa nereye nasýl düþer...
Bir çuvaldan bahsediyor, çatýdan atýlan ve yerde tahribat yapan.
Keþiflerden, bilirkiþilerden, telefon konuþmalarýndan bahsediyor.
Sonra bir iskemle gösteriyor bize.
Bir çantadan bahsediyor, önce olmayan, sonra bulunan...
Ardýndan sokakta görüyoruz babayý.
Kamera kayýtlarýndan bahsediyor.
Kýzýnýn geçtiði sokaklardan, geçmediði sokaklardan...
Elindeki dondurmadan bahsediyor, cebindeki harçlýktan, bir market torbasýndan...
Kayda geçmeyen tanýklardan, dosyaya girmeyen ifadelerden bahsediyor.
Sonra...
Sonra o baba sýrtüstü yatýyor.
Ölmüþ kýzýnýn tam düþtüðü yere.
“Burada böyle kucakla býrakýlmýþ gibi bulundu Rabia Naz’ýmýz” diyor.
Tam orada, o noktada tüm ülke sýrtüstü yatýyor.
Tam orada, o noktada bu ülkenin adalet sisteminin can damarý bir daha patlýyor.
O baba, hepimizin artýk adalete kuþkuyla baktýðý sisli, karanlýk bir ortamda neredeyse bir yýldýr kýzýnýn katilini arýyor.
Kaybýnýn yasýný tutacaðý yerde, adalete güvenilmez bir iklimde, örtbas edilmek istenmiþ gibi görünen bir cinayetin izini sürmekle lanetlenmiþ korkunç bir kaderle.

***

11 yaþýndaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralý olarak bulundu. Hemen Görele Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý ve orada yaþamýný yitirdi.
Ajanslar haberi “küçük kýza çarpan ve kaçan” bir araçtan bahsederek verdi.
Ama polis, aileye küçük kýzýn kendisini çatýdan atarak intihar ettiðini söyledi.
Baba Þaban Vatan polisin söylediklerine ikna olmadý ve olayýn peþine düþtü.
Araþtýrdýðýnda öðrendi ki...
Kýzýna Doblo marka siyah bir araç çarpmýþtý. Çarpma anýnýn kamera kayýtlarý silinmiþti. Arabanýn sahibi olayýn hemen ardýndan aracý yýkatmaya götürmüþtü.
Araba yerel politikada önemli bir ismin bir akrabasýna aitti. Ve Hacettepe Üniversitesi Adli Týp Bölümü’nün verdiði rapor da ölüm nedeninin trafik kazasý olabileceðini söylüyordu.
Þaban Vatan...
Adalete güvenemeyip kýzýnýn baþýna geleni çözmeye çalýþan bir adam...
Kendi imkânlarýyla bir kamuoyu oluþturmaya soyundu.
Afiþler yaptý, kasabanýn her yanýna astý, videolar çekti, sosyal medyada yaydý, “Birileri bu cinayete intihar süsü vermek istiyor” diyerek sesini duyurmak için elinden geleni yaptý.
Ve nihayetinde yakýnlarý tarafýndan psikolojisi bozuk denildiði için gözaltýna alýnýp sonra kamuoyu baskýsýnýn da etkisiyle serbest býrakýldý.

***

Adaletin kendi þaibeli yapýsýný korumak için geliþtirdiði refleksle iþlediði þu korkunç günlerde...
Çocuðu ölen, hatta belki de öldürülen insanlarýn ne devlete ne de adalete güvenmemesi en saðlýklý duruþtur.
Bu kirli siyasi iklimde, Þaban Vatan’ýn psikolojisi deðil, þüpheli bir ölümü tüm incelikleriyle araþtýrmak yerine, acýlý babanýn hýzla gözaltýna alýnmasýný saðlayan sistem temelden bozuktur.
O görüntüleri izleyin...
Babanýn kurduðu cümleler aklýnýzdan çýkmayacak ve aklýnýz olan biteni yine almayacak.
Çünkü “Rabia Naz’ýn saçýnýn tokasý dahi kayýp”.

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 11 Mai 2019 13:02    Sujet du message: Répondre en citant

Sorumlu, duyarli bir kadindan içten bir çagri...
Hadi sen isine bak denecek mi? Bakalim.

Bugunku Cumhuriyet'te Ayse Kulin Cumhurbaskani makamina açik bir mektup yazmis...

Citation:

BÝZÝ DUYUN


Cumhurbaþkaným,

Dün akþam saatlerinde okuduðum, kim veya kimler tarafýndan yazýldýðýný bilme­diðim sosyal medya üzerinden yayýlmak­ta olan çaðrýyý ben kýsaltýp kiþileþtirerek si­ze bir açýk mektup olarak sunmaya karar verdim.

Ben size açýk mektup yazmaya alýþkýným ama dilerim bu üçüncü ve son mektubum olur çünkü aþaðýlanmaya, aptal yerine kon­maya sabrýn bittiði yerdeyiz!

Benim sabrým biterse benim dünyamda hiç bir þey deðiþmez, ben mütevekkil ya­pýda biriyim, hayatýn yükünü de, bana ya­pýlan haksýzlýklarý da sýrtlanýp, isyan etme­den bu yaþýma kadar yürüdüm. Yine öy­le yaparým. Ama bu günün gençleri benim kuþaðým gibi deðil. Ayný terbiyeyi almadý­lar, ayný eðitimi görmediler. Siyasi görüþ­leri ne olursa olsun, hýrslý, kýzgýn ve bencil­ler. Bir kýsmý gerçekleþmeyecek beklenti­ler içinde, bir kýsmý ise umutsuz! Dua ede­lim, onlarýn sabrý tükenmesin. Çünkü onla­rýn delikanlýlýklarýný sömürerek onlarý ben­cil siyasetlere alet eden söylemler sonuç­ta büyük sorunlara yol açabilir ki düzeltme­si kolay olmaz.

Bizler, yani siz baþta olmak üzere he­pimiz çocuklarýmýza savaþa bulaþmadan, cephelere bölünmeden, bu topraklar üs­tünde kardeþliðimizi yitirmeden huzur için­de ve hür yaþamanýn mümkün olduðunu is­pat etmeliyiz. Demokrasinin bir bayrak de­ðiþtirme rejimi olduðunu önce kendimiz iç­selleþtirip, sonra onlarýn içine sindirmeli­yiz. Kürt, Ermeni, Laz, Süryani, Sünni, Ale­vi, Yahudi, Hýristiyan, inançlý, inançsýz bü­tün yurttaþlarýmýzla barýþ ve huzur içinde yaþayabileceðimizin mümkün oluðunu on­lara göstermeliyiz. Özellikle gençler kin ve nefret sözleriyle ayrýþmadan, onlarýn öf­kelerini dindirmeli, barýþ içinde bir ülke­de yaþamayý umut etmelerini saðlamalýyýz. Ömür biter ama umut hiç bitmez! Ýþte ben de bu mektubu az kalan ömrümde umudu­mu hâlâ diri tutmak adýna yazýyorum.

Þu anda ülkemin Cumhurbaþkaný sizsiniz. Baþvuracaðým merci de dolayýsýyla sizsiniz. Hangi suçla suçlandýðýmýzý bilmeden, darbey­le terörle hiç ilgimiz yokken yalan ihbarlar­la, sahte delillerle iþimizden, mesleðimizden atýlmadan ya da uzun yýllara mahkûm edilme­den, keyfi kararlarla iþimizin, emeðimizin eli­mizden alýnmasýna duçar kalmadan, kadýn ol­duðumuz için hýrpalanmadan, örtülü veya kýsa etekli kadýnlarýz diye aþaðýlanmadan, en adi suçlarý iþleyip sýrf tarikat mensubu olundu­ðu için cezasýz kalanlara katlanmadan, onu­rumuzla yaþamak istiyoruz. Hakkýn, hukukun, adaletin hüküm sürdüðü bir ülke umut etmek istiyoruz.

Duyun bizi! Bizi duyun!


Ayþe Kulin

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 31 Mai 2019 17:41    Sujet du message: Répondre en citant

Ali Sirmen bugunku (31 Mayis) Cumhuriyet'te yazmis. Buraya mi yoksa tayyipland'da mi paylasayim diye dusundum. Sonuçta burasi biraz da benim not defterim gibi oldu Burada yerini bulsun.Citation:

Acaba daha kaç M.Y. var?Eðer, toplum yüksek yargýnýn temyizi olmayan kararýnda, boþ yere adalet ararken, adaletin en önemli güncel sorunu, savunmanýn etek boyu oluyorsa, o ülke adalet açýsýndan gerçekten çok sorunlu demektir.

Eðer bir ülkede adalet sorunluysa, o ülkede toplumsal yaþam ve selamet de çok ciddi tehditlerle karþý karþýya demektir.

Eðer bir ülkede devletin üç erki arasýnda kuvvetler ayrýlýðý ilkesi ayaklar altýna alýnýyor, yargý baðýmsýzlýðý pervasýzca çiðneniyorsa, o ülkede seçim olsa bile demokrasi yok demektir.

Eðer bir ülkede en üretken, en ileri kentin seçiminde kendini ifade eden milli irade, kamuoyunu doyurmayan, kendi üyelerini bile ikna edemeyen gerekçe denmesine bile olanak bulunmayan sözde gerekçelerle geçersiz kýlýnýyorsa, o ülkede hukuk güdük demektir.

***

Türkiye demokrasisi alil, “hafýzasý nisyan ile malul”, milli iradesi “benden baþkasýnýn hakký olamaz”a mahkûm bir ülke olarak tüm yurttaþlarý için yaþanmasý zor bir ülke iken, özellikle kadýn yurttaþlarý için daha da sorunludur.

Türkiye’de bizatihi kadýn olmak baþlý baþýna bir sorundur.
Türkiye’de kadýn aþaðýlanýr, horlanýr, paylanýr, sokaða atýlýr, dövülür, öldürülür. Erkek egemen toplumun yargýsý, kadýný ezen, döven, öldürenin durumunu hafifletecek, mazur görecek gerekçeler bulmakta üstattýr. Hukuk sistemimiz bu konuda yüz kýzartýcý örneklerle doludur.

Yargý kadýnýn kýlýðýný, kadýnlýk ayýbýný gizlemesi gereken bir araç olarak görür. Kadýnlýk ayýp olduðuna göre, kadýn giysisiyle mümkün olduðunca bu ayýbý örtmelidir.

Bu zihniyetin çarpýcý bir örneðiyle önceki gün, Ýstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ýþ Mahkemesi’nde karþýlaþýldý.

Önceki gün Ýstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2. Ýþ Mahkemesi yargýcý M.Y. duruþma sýrasýnda, avukat Tuðçe Çetin’in eteðinin boyunun avukatlýða yakýþmadýðýný söyleyerek ikaz ediyor. Avukatýn etek boyunda bir gariplik olmadýðýný söylemesi üzerine, etek boyunun dizden 15 santim yukarýda olduðunu belirtip, karþý taraf avukatýnýn bu konudaki görüþünü soruyor, onun cevabýndan memnun kalmayýnca, kalemden yazý iþleri müdürünü çaðýrtarak, ona ayný soruyu soruyor, cevabýnýn istediði yönde olmasý için üsteliyor, ardýndan avukat Tuðçe Çetin’in eteðinin fotoðrafýnýn çekilmesini istiyor, daha sonra duruþma bitiminde, yanýna gittiði davacý avukatý Dorukan Davutoðlu’na da,“Ankara Barosu avukatýna küpe yakaþýyor mu?” þeklinde çýkýþ yapýyor, bu davranýþlarýn adliye binasýnda bulunan avukatlarýn tepkilerine neden olmasý üzerine Anadolu Adliyesi’nde bir süre duruþmalara ara veriliyor.

Bu arada, sabah duruþmalarýna top sakallý ve karavatsýz gelen yargýç M.Y’nin öðleden sonra duruþmaya top sakalýný týraþ etmiþ ve kravatlý olarak geldiði görülüyor. Olay budur ve avukatlar ile barolarýn tepkisi üzerine HSK, hâkim M.Y’yi açýða almýþtýr.

***

Burada münferit bir olay ile karþý karþýya olduðumuzu sanýlmasýn!
Kadýnlarýn adliyede ayýrýmcýlýða uðramasý maalesef sanýldýðýndan daha sýk görülmektedir. Olayýmýzýn kahramaný yargýç M.Y’nin ise daha önce 2011 yýlýnda Balýkesir’de bir duruþmada avukat Muzaffer Zeybek’i darp ettiði, avukatýn 3 gün iþ göremez raporu aldýðý da ortaya çýkmýþtýr.

Yargýç M.Y. o tarihten bu yana görevine devam etmiþtir.

Bütün bu olaylarýn üstüne insanýn aklýna son zamanlarda çok önem kazanan þu soru geliyor:

- Acaba yargýda daha kaç tane bilmediðimiz M.Y. var?
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 24 Aoû 2019 1:00    Sujet du message: Répondre en citant

Bugun Cumhuriyet gazetesinde Turkiye'de kadin olarak yasamnin hiç de kolay olmadigini belgeleyen 4 haber :

Çocuðunun gözleri önünde vahþice öldürülen #EmineBulut'un son görüntüleri ortaya çýktý
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1545644/Cocugunun_gozleri_onunde_vahsice_oldurulen__EmineBulut_un_son_goruntuleri_ortaya_cikti.html


Uzaklaþtýrma kararý olan koca, karýsýný 20 yerinden býçaklayarak öldürdü
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1545798/Uzaklastirma_karari_olan_koca__karisini_20_yerinden_bicaklayarak_oldurdu.html

Antalya'nýn Korkuteli ilçesinde, D.D.'ye (12) cinsel istismarda bulunduðu iddiasýyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.'nýn 4 gün sonra serbest býrakýlmasýna yönelik bir üst mahkemeye yapýlan itiraz da reddedildi.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1546832/Cinsel_istismara_tahliye_kararina_Haluk_Levent_ten_tepki__Seni_o_kodese_sokacagiz.html


Metrobüste cinsel saldýrý zanlýsýna tahliye protesto edildi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1546942/Metrobuste_cinsel_saldiri_zanlisina_tahliye_protesto_edildi.html


Ve bu ülkeyi 20 senedir yönetenler hep muslumanliktan bahsederler ama kadini da erkekle esit gormezler...

Ve Meral Aksener durumu iyi ozetlemis.
https://dai.ly/x7h865u
Evil or Very Mad
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11554
Localisation: Paris

MessagePosté le: 26 Aoû 2019 2:08    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11554
Localisation: Paris

MessagePosté le: 26 Aoû 2019 2:12    Sujet du message: Répondre en citant

Bu "flyer"ler bana watsapp'dan geldi. Internette "toplumsal esitlik" arastirmam da bunlari goremedim.
ANCAK, niye kadina siddet var sorunu kafanizi kurcaliyorsa bir goz atmakta yarar var.

1>
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11554
Localisation: Paris

MessagePosté le: 26 Aoû 2019 2:15    Sujet du message: Répondre en citant

2>


3>


4>


>>>
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
cengiz-han
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 11554
Localisation: Paris

MessagePosté le: 26 Aoû 2019 2:17    Sujet du message: Répondre en citant

5>


6>


7>


8><<<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 04 Sep 2019 2:00    Sujet du message: Répondre en citant

Bugun deger verdigim bir kisiden asagidaki haberi aldim.

Citation:

HDP Ýstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Gaziantep Þahinbey belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye olarak daðýttýðý ve içinde ‘dayak tavsiyesi’ bulunan ‘Aile Saadeti’ adlý kitabý soru önergesiyle TBMM gündemine taþýdý.

Birgün gazetesi, 02/09/2019
http://www.diken.com.tr/belediyenin-evlenen-ciftlere-hediyesi-dayak-tavsiyeli-kitap-meclis-gundeminde/

Haberin dogrulugu için google'da dolasinca 2017'ye kadar gittim. Yani olay yeni degil, ama son katledilen kadinlar yuzunden guncellik kazanmis.

Bu da Güne'ten


ve diger haberler

https://t24.com.tr/haber/akpli-belediyeden-skandal-kitap-dergi-ve-gazeteler-uyusturucudur-etrafa-bakip-fuhus-kapisini-aralama,381678

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/akpli-belediyelerin-skandal-kitaplarina-bir-yenisi-eklendi-1608325/

https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyenin-aile-saadeti-kitabina-suc-duyurusu-150186

http://www.diken.com.tr/belediyenin-evlenen-ciftlere-hediyesi-dayak-tavsiyeli-kitap-meclis-gundeminde.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
SelimIII
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 30 Aoû 2007
Messages: 2522
Localisation: Paris

MessagePosté le: 19 Sep 2019 13:41    Sujet du message: Répondre en citant

“Altý yaþýndaki çocukla evlenilebilir” þeklindeki skandal sözleriyle bilinen Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nureddin Yýldýz, yine kadýnlarý hedef aldý.

“Ýstanbul'dan Bolu'ya tek baþýna bir hanýmefendi gidemez”
https://www.dailymotion.com/video/x7ldvz3

ya da
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1587122/_istanbul_dan_Bolu_ya_tek_basina_bir_hanimefendi_gidemez_.html
;
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Georges
Spammer
Spammer


Inscrit le: 22 Juil 2008
Messages: 472
Localisation: Paris

MessagePosté le: 21 Sep 2019 13:39    Sujet du message: Répondre en citant

Neyse, "hersey çok guzel olacak" umudu var...

Ve bu yonde bir olay :

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1174759345545994241?ref_src=twsrc%5Etfw"
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 30 Sep 2019 0:49    Sujet du message: Répondre en citant

Haberi burada gordum :
http://www.ataturquie.fr/turquie-440-paires-de-talons-pour-les-440-victimes-de-feminicides

Öldürülen 440 kadýn için 440 ayakkabý
https://youtu.be/mXUFpi-w40c*
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duygu
Admin
Admin


Inscrit le: 23 Sep 2008
Messages: 4561

MessagePosté le: 02 Oct 2019 11:38    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

Kadýnlarý aþaðýlayan okul müdürü TBMM gündeminde
Ýzmir Karaburun’da 5 yýldýr Ýlköðretim Okulu Müdürlüðü yapan Þahin Özdemir’in “Örtüsüz kadýn perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satýlýktýr ya da kiralýk” sözünü sosyal medyada paylaþmasý büyük tepki gördü. Ýlçenin CHP’li kadýn Belediye Baþkaný Ýlkay Girgin Erdoðan, ‘Örümcek kafalýlar’ diyerek tepki gösterdi.CHP Ýzmir Milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kýlýç ve Murat Bakan’da müdürün görevden alýnmasýný istedi ve konuyu meclise taþýdý.


http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1608096/Kadinlari_asagilayan_okul_muduru_TBMM_gundeminde.html

*
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » Forum en langue turque Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Suivante
Page 15 sur 16

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group ¦ Theme: subSilver++
Traduction par : phpBB-fr.com
Adaptation pour NPDS par arnodu59 v 2.0r1

Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilités de ceux qui les ont postés dans le forum.